ESPERANTE INGLE ENGLISH

FOTO 2. FOTO [33 KB]

KEATO, KEATO - VLASTNI', ALE NEOFICIA'LN'I'

[S'PIRKO HIRT, ZENO ARTAXERXES] - OFICIA'LN'I', ALE NEVLASTN'I'

STATA PERSONALA KODO: 611001....

NAROD'ENA [NASKITA]: 1'961.284. [1 961.10.M,1.D] [7.39.t1'961.]

NA VALTICKA, SIDLIS'TO, 48.DOMO, 16. BITO [LODZ'EJO]

C' 690 04 BRETO [BRETISLAVA > BRETSLAVA > BRECLAVA > BRECLAV]

C'EXIO, EURASIO

TF: +420-776 002 677

EMAILO: KEATO@SEZNAM.CZ


 

 

 

POPISO [PRISKRIBO]:

VIS'KO [ALTO]: 190 CM

HMOTNOSTO [MASO]: 65 KG

VLASOJ KAJ FOUSOJ: HNEDE C'ERNAJ ŠEDAJ

TEMPERAMENTO: TROXU FLEGMATIKO

BRILOJ V DALKON 2 DIOPTRIOJ

NARODNOSTO: Z'ADNA [ESPERANTSKA]

ZAJMI: LITERATURO [BEKETO, MUSIL, BELOU [BELLOW]], MUSIKO [PENDERECKI, SENBERGO, DILANO], VITVARNE UMENI [STAEL, KLINE, URBAN, KRIVA'NEK], ESPERANTO

FILOSOFIA NAZORO: NIGILISMO - MI K MI MISLI, ZE Z'IVOT NEMA SMISL, JAKO TO NEMA CELI VESMIR A PRO TO JEST NEJVIC DOBRA S TO SKONC'I. MI SE PRO TO VS'AK DOSUD NEROZHODL A TAK MI Z'IJE, JAK MI XCE.

[SIRE JAMES W.: ZA NOVIMI SVJETI [PRUVODCO PER SVETOVE NAZORI], PRAHA, 1 991., 1 995., VIDAVATELSTVI NAVRAT DOMU, PLZENSKA 166. , CIORAN, BAUDRILLARD, VONNEGUT, KURT JU., BECKETT, S.]

POLITIKA ORIENTACO: LIBERALO [DRI'VE C'LENO DE UNIO DE SVOBODO]

VZDELANO: GIMNASIO, 1 JARO DE STAVBA FAKULTO, 5 SEMESTRA STUDIO PRI ZAMESTNANO - VODOHOSPODARSTVO

Z'IVOTOPISO:

MI OD NARODENI Z'IJE V BRETO.V MLADO MI BIL C'LENEM SKAUTSKEHO ODILU BILI BIZON [PLAMEN], KERI SE KAMUFLOVAL JAKO PIONIRSKI A TELOVIXOVNI TURISTICKI, ABI UNIKL OD KOMUNISTOJ. PRED A PO 2 ROKA POVINA VOJNO V JANOVICE NAD UHLAVA A V SUS'ICE MI KRATKE PRACOVAL V PRAHO V DOPRAVNI PODNIKI V ADMINISTRATIVO. V JAROJ 1984.-6. V Z'ELEZNIC'NI UKILIS'TE VE VALTICE JAKO VIXOVATELO. 1986.-94. V POS'TORENSKE KERAMICKE ZAVODI JAKO VODOHOSPODAR A REFERENT OXRANI Z'IVOTNIHO PROSTREDI. PO PROPUSTENI Z ORGANIZAC'NI DUVODI MI VIKONAL CIVILNI SLUHBU ZA NEODSLOUHENE VOJENSKE CVIC'ENI. V SOUC'ASNOSTI MI SE STARA O VLASTNI INVESTICE [PODILOVE PRAVA VE FONDEX A AKCIE]. MOJE ZDRAVI JE NEPEVNE, MI MA C'ASTO RIMU.

MIA MATKO JE LIDIO HIRTOVA, NAR. 1 940. ONA JE Z KLOBOUKI U BRNA, ONA VISTUDOVAL STREDNI ZEMJEDELSKOU S'KOLU A PRACOVAL JAKO KVALITARKA VE VELKOOBXODO DROGERIE. OTCO BIL ZDENEK HIRT, (1 933.-2 011.). ON BIL Z BRETO [BRECLAVA], CAST XARVATSKA, VISTUDOVAL STREDNI STROJNI S'KOLU A PRACOVAL JAKO INSTRUKTOR V AUTOS'KOLA.

MOJE MANZ'ELKO JEST S'PIRKO, ELIO, MUDR [DDM].

ZA VLASTNI MENA MI POVAHUJE KEATO, KEATO. MI XCE K MI NEXAT ZMENIT MOJE SOUCASNE OFICIALNI MENA, ALE ZA SOUC'ASNEHO ZAKONA SE MOHOU JAKO VEDLEJS'I MENA POUZ'IVAT ENOM UZ' EKSISTUJICI A KE ZMENE HLAVNIX MEN JE POTREBA, ABI SI TO NEXAL ZMENIT I MAZ'ELKA.  TITO PODMINKI ZE STRANI STATU JA POVAHUJE ZA ZBITEC'NE. MI XCE, ABI MOJE MENA ODPOVIDAL K PRAVIDLA DE ESPERANTO A BIL NEOBVIKLA A PEKNA. DRIVE MI POUZ'IVAL POSTUPNE MENA HIRT, ZDEN'EK; HIRT, SVEN; HIRT, KOFI; VELDO, GANO; DELPO, ZENO; KEATO, ZENO; ZENO, ZENO.

MUJ NEJOBLIBENA JAZIKO JEST ESPERANTO, KERE MI K MI UPRAVIL. MI PIS'E JINAK DIAKRITICKE ZNAMENKA. JEHO PRVKI JA POUZ'IVA I V C'ESTINE. MI SE TAKI ZAJIMA O LOJBAN.


MI POUZ'IVA NOVE KALENDARO - POC'I'TA'NI' DENOCI' [DEN A NOC] OD 1. DO 365. [366.]. MI NEPOUZ'I'VA TI'DNA A MN'ESI'CA, ALE ENOM DEKA'DA OD DENCA. KAZ'DA ROKO ZAC'INA PER 1. DENCO V DENCODEKADO.    na pr.:

28.11.2 011. ~ 2 011.332. ~ '11.332.

To ale nema' velkou s'anci na prijet'i', tak ja' pouz'i'va' aj ISO ti'den'i' kalenda'r. Tam sa nepouz'i'vaju' mn'esi'ce, ale enom ti'dni podle normi  ISO a c'i'slo dne a noci (denoci, denca) v ti'dnu.  Napr.

posledn'í den v roku je 7.52.T2'019. nebo 7.53.t2'021.

Ti'den patrí k tomu roku, v kere'm je jeho vi'c velka' c'a'st. Neprida'va' se prestupn'i' den, ale az' celi' ti'den za 5 - 6 roku'. To vi'xa'zi' vstri'c bohistu'm, kteri' xcou abi kaz'di' 7. den bila ned'ele. Prot'i astronomicke'mu datu se odxiluje maks. +- 4 denca.

Vid' mu'j pri'spjevek na Wikipedii> Kalenda'r> Novodobe' reformi kalenda'ra.


TAKI JE ZAJI'MAVI' PERMANENTN'I' KALENDÁR HENRIHO HANKEHO.

Dva americti vjedci navrhli, abi u'nor prisel o svou tradic'ni' vijimku a vs'exni mesi'ce v roce mn'eli uz naporad 30 nebo 31 dni. Podle ekonoma Stevea Hankea a fyzika Richarda Henryho z prestizni Hopkinsovy univerziti v Baltimoru by tak nejen zmizel z kalendare nepopularni patek 13., ale odpadla by nutnost kupovat si kaz'di' rok novi' dia'r, jelikoz' kalenda'r bi bil nemn'eni'. Prestupni' ti'den bi se vsouval az' po spoz'd'en'i' o 7 dencu'.


<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=1hnkecot3tsqgq22thjb3af0qs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=1hnkecot3tsqgq22thjb3af0qs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague

 

Dals'i' kalenda're s prestupni'm ti'dnem sou Simetria 454 a Simetria 010.


MISTO HODINI A MINUTI MI POUZ'IVA TAKTI, BEATI (BI'TI), KERI'X JEST 1'000 ZA DENOC. TI SE PAK DALE D'ELI' NA CEBI'TI [CENTIBI'TI, 1 BI'TO = 100 CEBI'TO], MILIBI'TI ATD. (NAPR. 10 HOD. ~@ 416,667 ; @400 E ~ 9 HOD. 36 MIN.).

Internetovi' c'as je novi' a zajimavi' zpu'sob mn'eren'i' c'asu. Tvu'rcem tohoto konceptu c'asu je zna'ma' s'vi'carska' firma SWATCH, ktera' jej poprve' uvedla v roce 1998.
Hlavn'i' mys'lenkou je odstranit c'asove' pa'sma - c'as je stejni' na cele' planet'e. Mu'z'ete si tak domluvit schu'zku c'i telefon'i' hovor s ki'mkoliv na svjet'e, aniz' biste sloz'it'e pr'epoc'i'ta'vali c'asove' zo'ni. 
Internet time funguje na'sleduji'c'm zpu'sobem:
Den (24 hodin) je rozd'elen presn'e na 1000 stejne' dlouhi'x d'i'lku' nazi'vani'x beaty [bi'ti] (c'eski takt).
Jeden beat predstavuje 1 minutu a 26,4 sekund. C'ili v prave' poledne bude internetovi' c'as @500, o pu'lnoci @000. V Americe vs'ak @000 znamená 5 hodin odpoledne.

Swatch navrhuje zaveden'i' Bi'lske'ho stredn'i'ho c'asu (Biel mean time, BMT), keri' odpovi'da' stredoevropske'mu c'asu.


GENEALOGIO [RODOKMENO] Z MATKA STRANO:

MUJWEB.CZ/ZDRAVI/CELOSTNIMEDICINA/STROMKRATKYILKOVA.HTM

VIC SIROKA:

MUJWEB.CZ/ZDRAVI/CELOSTNIMEDICINA/STROM.HTM

ESPERANTO: HTTP://ESPERANTO.CZ/ HTTP://WWW.CLAVIS.CZ/STARTO

NOVA KALENDARO [MI PRIPRAVUJE]: SWEB.CZ/KEATO/KALENDARO.HTM

roc'n'i' obdobi': http://keato.sweb.cz/Jaraj%20sezonoj.htm

TVOJE NAZORI JA UVITA.


SEZNAM

 

 

Informace o datove' sxra'nke:

 

ID sxra'nki: 2uveret
Tip sxra'nki: Fizicka' osoba
Jme'no: Zeno Artaxerxes S'pirko Hirt  (Zeno Artaxerxes S'pirko Hirt)

http://www.datoveschranky.info/

Keato Xeato

Vytvorte si svoju vizitku

BLOGOJ:

HTTP:KEATO.BLOG.CZ

HTTP:KEATO.BLOGGER.COM

Keato, Keato (Hirt) About @Keato4 - Twitter HTTP://twitter.com/keato4

Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránekPoc'i'tadlo.cz
WWW.POCITADLO.CZ